ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
������������������.������������������������������������������������������������������������������������������ ���������.���������������������������������������������������������������������������������������������������

1 = พึงพอใจมาก2 = พึงพอใจ3 = ควรปรับปรุง
พ.ศ. 2561
(10 ราย)
7 (70%) 3 (30%) 0 (0%)
พ.ศ. 2562
(0 ราย)
0 (%) 0 (%) 0 (%)
พ.ศ. 2564
(9 ราย)
8 (89%) 1 (11%) 0 (0%)