ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการพิจารณาการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2564
วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564
รายงานผลการพิจารณาการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2564 อ่านต่อ ...
รายงานการวิจัยเชิงสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของ อบต.อ่าวน้อย ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561
อ่านต่อ ...
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561
อ่านต่อ ...
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
อ่านต่อ ...
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561
วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด