ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561
อ่านต่อ ...
ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561
อ่านต่อ ...
ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง นโยบายจังหวัดสมุทรสงครามในการกำหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ไม่สนับสนุนให้ตั้งโรงงาน

โครงการอบรมหลักสูตร "การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล"

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในหลักสูตร การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล กลุ่มเป้าหมายจำนวน 39 คน ประกอบไปด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมาย และระเบียบว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการ โดยวิทยากรบรรยายให้ความรู้ จากสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสมุทรสงคราม
โครงการอบรมให้ความรู้หลักสูตร "การให้ความรู็เกี่ยวกับโครงสร้าง อำนาจ หน้าที่ของเทศบาล ตามกฏหมายจัดตั้งและแนวทางการประชุมสภาอย่างมีประสิทธิภาพ"

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ได้จัดทำโครงการอบรมรู้หลักสูตร "การให้ความรู็เกี่ยวกับโครงสร้าง อำนาจ หน้าที่ของเทศบาล ตามกฏหมายจัดตั้งและแนวทางการประชุมสภาอย่างมีประสิทธิภาพ" มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในโครงสร้างองค์กร อำนาจหน้าที่ขององค์กรตามที่กฎหมายกำหนด ผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 39 คน ประกอบไปด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง โดยได้รับเกียรติจาก สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงครามเป็นวิทยากร
... อ่านทั้งหมด