ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2564 (01/07/2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2564 (02/06/2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2564 (03/05/2564)
ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (01/06/2561)
ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (30/04/2561)
โครงการอบรมหลักสูตร "การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล"
โครงการอบรมให้ความรู้หลักสูตร "การให้ความรู็เกี่ยวกับโครงสร้าง อำนาจ หน้าที่ของเทศบาล ตามกฏหมายจัดตั้งและแนวทางการประชุมสภาอย่างมีประสิทธิภาพ"
ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง นโยบายจังหวัดสมุทรสงครามในการกำหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ไม่สนับสนุนให้ตั้งโรงงาน
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562