- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างที่ทำการ อบต.ท่าคา หมู่ที่ 2 ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม (20/02/2561)
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา หมู่ที่ 2 ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (20/02/2561)
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 25.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร หมูที่ 1 ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (20/02/2561)
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา หมู่ที่ 2 ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (20/02/2561)
เปิดเผยราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2560 ปีงบประมาณ 2561 (โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส และโรงเรียนวัดมณีสรรค์) (20/02/2561)
เปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองมะขวิด อบต.ท่าคา ภาคเรียนที่ 2/2560 ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 100 วัน (20/02/2561)
เผยแพร่ ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างที่ทำการ อบต.ท่าคา หมู่ที่ 2 ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม (20/02/2561)
เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างที่ทำการ อบต.ท่าคา หมู่ที่ 2 ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม (20/02/2561)