สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
รายงานข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (15/03/2565)
รายงานข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มกราคม 2565 (11/02/2565)
รายงานข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2564 (07/01/2565)
รายงานข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 (10/12/2564)
รายงานข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (12/11/2564)
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 (08/06/2564)
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564 (05/05/2564)
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 (05/04/2564)
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนธันวาคม 2563-กุมภาพันธ์ 2564 (24/03/2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 (13/11/2561)