ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
รายงานผลการพิจารณาซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร จำนวน 2 หลัง (18/05/2565)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซือสั่งจ้างซ่อมบำรุงลิฟต์ (18/05/2565)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซือสั่งจ้างทำความสะอาด (18/05/2565)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อหรือจ้าง บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร จำนวน 2 หลัง (18/05/2565)
ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง (23/01/2561)