คอม
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจำปี ประจำปี พ.ศ. 2564 (ประกาศวันที่ 11 มิถุนายน 2564) (18/05/2565)
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2564 (ประกาศวันที่ 30 ธันวาคม 2564) (18/05/2565)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 1/2565 (18/05/2565)
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการกลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จังหวัดสกลนครครั้งที่ 1/2565 (18/05/2565)
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2561 (20/12/2560)