- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจำปี ประจำปี พ.ศ. 2564 (ประกาศวันที่ 11 มิถุนายน 2564) (18/05/2565)
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2564 (ประกาศวันที่ 30 ธันวาคม 2564) (18/05/2565)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 1/2565 (18/05/2565)
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการกลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จังหวัดสกลนครครั้งที่ 1/2565 (18/05/2565)
รายงานผลการพิจารณาซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร จำนวน 2 หลัง (18/05/2565)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซือสั่งจ้างซ่อมบำรุงลิฟต์ (18/05/2565)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซือสั่งจ้างทำความสะอาด (18/05/2565)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อหรือจ้าง บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร จำนวน 2 หลัง (18/05/2565)
ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง (23/01/2561)
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2561 (20/12/2560)