สัญญาอื่นๆ
รางานรับ - จ่ายเงิน เดือนสิงหาคม 2564 วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
รายงานรับ - จ่ายเงิน เดือนกรกฎาคม 2564 วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564) วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
รายงานรับ - จ่ายเงิน เดือนมิถุนายน 2564 วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
รายงานรับ - จ่ายเงิน เดือนพฤษภาคม 2564 วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
รายงานรับ - จ่ายเงิน เดือนเมษายน 2564 วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2(มกราคม - มีนาคม 2564) วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
รายงานรับ - จ่ายเงิน เดือนมีนาคม 2564 วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
รายงานรับ - จ่ายเงิน เดือนกุมภาพันธ์ 2564 วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
รายงานรับ - จ่ายเงิน เดือนมกราคม 2564 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
รายงานรับ - จ่ายเงิน เดือนธันวาคม 2563 วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1(ตุลาคม - ธันวาคม 2563) วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
รายงานรับ - จ่ายเงิน เดือนพฤศจิกายน 2563 วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานรับ - จ่ายเงิน เดือนตุลาคม 2563 วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานรับ - จ่ายเงิน เดือนกันยายน 2563 วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานรับ - จ่ายเงิน เดือนสิงหาคม 2563 วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานรับ - จ่ายเงิน เดือนกรกฎาคม 2563 วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานรับ - จ่ายเงิน เดือนมิถุนายน 2563 วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานรับ - จ่ายเงิน เดือนพฤษภาคม 2563 วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานรับ - จ่ายเงิน เดือนเมษายน 2563 วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนมีนาคม 2563 วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานรับ - จ่ายเงิน เดือนกุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนมกราคม 2563 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานรับ - จ่ายเงิน เดือนธันวาคม 2562 วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานรับ - จ่ายเงิน เดือนพฤศจิกายน 2562 วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานรับ - จ่ายเงิน เดือนตุลาคม 2562 วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานรับ - จ่ายเงิน เดือนกันยายน 2562 วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานรับ - จ่ายเงิน เดือนสิงหาคม 2562 วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานรับ - จ่ายเงิน เดือนกรกฎาคม 2562 วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานรับ - จ่ายเงิน เดือนมิถุนายน 2562 วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561 วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
การรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (รอบ 6 เดือน) วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่องแผนการใช้จ่ายเงิน (ไตรมาส4 เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน 2562) วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนพฤษภาคม 2562 วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนเมษายน 2562 วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานรับ - จ่ายเงินเดือนมีนาคม 2562 วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
งบรับจ่าย เดือนกุมภาพันธ์ 2562 วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
งบรับจ่าย เดือนธันวาคม 2561 วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
งบรับจ่าย เดือนพฤศจิกายน 2561 วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่องการรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
งบรับจ่าย เดือนตุลาคม 2561 วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายเลขที่ 2/2561 (รถบรรทุกอเนกประสงค์เทท้ายตติดตั้งเครนไฮโดรลิก) วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเลขที่ 4/2561 (ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.10) วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
งบรับจ่าย เดือนกันยายน 2561 วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
งบรับจ่าย เดือนสิงหาคม 2561 วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
งบรับจ่าย เดือนกรกฎาคม 2561 วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
งบรับจ่าย เดือนมิถุนายน 2561 วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
งบรับจ่าย เดือนพฤษภาคม 2561 วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายเลขที่ 72/2561 (เรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนและอุปกรณ์ประจำเรือ) วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง   ... อ่านต่อ
งบรับจ่าย เดือนเมษายน 2561   ... อ่านต่อ
งบรับจ่าย เดือนมีนาคม 2561   ... อ่านต่อ
งบรับจ่าย เดือนกุมภาพันธ์ 2561   ... อ่านต่อ
งบรับจ่าย เดือนมกราคม 2561   ... อ่านต่อ
งบรับจ่าย เดือนธันวาคม 2560   ... อ่านต่อ
งบรับจ่าย เดือนพฤศจิกายน 2560   ... อ่านต่อ
งบรับจ่าย เดือนตุลาคม 2560   ... อ่านต่อ
งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2560   ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด