ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 25.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร หมูที่ 1 ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2560 ปีงบประมาณ 2561 (โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส และโรงเรียนวัดมณีสรรค์) วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองมะขวิด อบต.ท่าคา ภาคเรียนที่ 2/2560 ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 100 วัน วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา หมู่ที่ 2 ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่ ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างที่ทำการ อบต.ท่าคา หมู่ที่ 2 ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างที่ทำการ อบต.ท่าคา หมู่ที่ 2 ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างที่ทำการ อบต.ท่าคา หมู่ที่ 2 ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา หมู่ที่ 2 ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด