กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 5 วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย เรื่อง ยกเลิกการประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย เรื่อง ยกเลิกการประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย เรื่อง การยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2555 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด