กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
เทศบัญญัติ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2553 วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2553 วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562   ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562   ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562   ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562   ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2562   ... อ่านต่อ
เทศบัญญัติ เรื่อง มูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2559   ... อ่านต่อ
เทศบัญญัติ เรื่อง ควบคุมกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. 2559   ... อ่านต่อ
เทศบัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559   ... อ่านต่อ
เทศบัญญัติ เรื่อง การลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2553   ... อ่านต่อ
เทศบัญญัติ เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2553   ... อ่านต่อ
การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2553   ... อ่านต่อ
เทศบัญญัติ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2553   ... อ่านต่อ
เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2553   ... อ่านต่อ
เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการตลาด พ.ศ. 2553   ... อ่านต่อ
เทศบัญญัติ เรื่อง การเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราและค่าธรรมเนียมในบอนุญาตในการเล่นพนัน พ.ศ. 2553   ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด