พิมพ์  

ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2561 
2ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง 
3 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจำปี ประจำปี พ.ศ. 2564 (ประกาศวันที่ 11 มิถุนายน 2564) 
4 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2564 (ประกาศวันที่ 30 ธันวาคม 2564) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 
5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 1/2565  กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 
6 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการกลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จังหวัดสกลนครครั้งที่ 1/2565  กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 
7 รายงานผลการพิจารณาซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร จำนวน 2 หลัง 
8 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซือสั่งจ้างซ่อมบำรุงลิฟต์ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 
9 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซือสั่งจ้างทำความสะอาด กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 
10 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อหรือจ้าง บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร จำนวน 2 หลัง กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 

นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ภาคผนวก ค กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 
2 สารบัญ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 
3 แผนปฏิบัติการดิจิทัล จังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2563 - 2565 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 
4 แผนพัฒนาจังหวัดสกลคร 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 
5 แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 
6 บทที่ 1 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 
7 บทที่ 2 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 
8 บทที่ 3 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 
9 บทที่ 4 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 
10 บทสรุปผู้บริหาร กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 
11 ปก กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 
12 ภาคผนวก ข กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 สรุปโครงการตามกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 
2 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
3 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
4 แผนปฏิบัติการดิจิทัลจังหวัดสกลนครพ.ศ. 2563 - 2565 
5 สรุปโครงการตามกรอบการจัดสรรงบประมาณราย2564 
6 สรุปโครงการตามกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 2563 

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 คำสั่ง การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2565 
2 คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานลงพื้นที่ให้คำปรึกษาด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2565 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 
3 คำสังคณะกรรมการ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาCCTV ทั่วประเทศ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 
4 คำสั่งแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ จังหวัดสกลนคร กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 
5 คำสังแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงมหาดไทย จังหวัดสกลนคร กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 
6 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565 (ก.บ.จ.) 
7 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 
8 คู่มือสำหรับแนวทางการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV สำหรับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัด กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 
9คู่มือการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
10คู่มือการดำเนินการแก้ไขปัญหาการร้องทุกข์/ร้องเรียน ศูนย์ดำรงธรรม 
11คู่มือการรับโทรศพท์ของศูนย์ดำรงธรรม 
12คู่มือให้บริการศูนย์ดำรงธรรม 

สิ่งพิมพ์ตามมาตรา 7 วรรคสอง ม.9 (5)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1- ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง - 

สัญญาสัมปทาน ม.9 (6)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 บันทึกข้อตกลงจ้าง 
2 สัญญาจ้างทั่วไป 
3 สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาด 

มติคณะรัฐมนตรี ม.9 (7)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท รวม 4 ฉบับ (ร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดสกลนคร พ.ศ. ....) 
2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 1/2565 
3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 2/2565 
4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 3/2565 
5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 4/2565 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ข่าวประกวดราคา จังหวัดสกลนคร 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานเทศบาลตำบลโคกภู 
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก 
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2559 เกษตรและสหกรร์จังหวัดสกลนคร 
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560 เทศบาลตำบลปลาโหล 
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร 
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560 สหกรณ์จังหวัดสกลนคร 
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ที่ทำการปกครองอำเภออากาศอำนวย  
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร 
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560 เทศบาลตำบลหนองลาด 
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร 
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560 สหกรณ์จังหวัดสกลนคร 
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 เทศบาลตำบลโคกภู 
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 เทศบาลตำบลปลาโหล 
18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 เทศบาลตำบลหนองลาด  
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร 
21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก 
22 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560 สำนักงานเทศบาลตำบลโคกภู 
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก 
24 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 ที่ทำการปกครอง อ.อากาศอำนวย ที่ทำการปกครองอำเภออากาศอำนวย 
25 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 เทศบาลตำบลโคภู อ.ภูพาน สำนักงานเทศบาลตำบลโคกภู อ.ภูพาน 
26 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 เทศบาลตำบลปลาโหล อ.วาริชภูมิ สำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล อ.วาริชภูมิ 
27 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 เทศบาลตำบลหนองลาด อ.เมือง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองลาด อ.เมือง 
28 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
29 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร สำนักงานศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดสกลนคร 
30 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร 
31 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร 
32 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก อ.เจริญศิลป์ฺ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก อ.เจริญศิลป์ 
33 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร 
34 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560 เทศบาลตำบลโคกภู อ.ภูพาน สำนักงานเทศบาลตำบลโคกภู อ.ภูพาน 
35 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560 เทศบาลตำบลปลาโหล อ.วาริชภูมิ สำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล อ.วาริชภูมิ 
36 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560 เทศบาลตำบลหนองลาด อ.เมือง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองลาด อ.เมือง 
37 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
38 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดสกลนคร สำนักงานเทศบาลตำบลส่องดาวหนองแดง อ.ส่องดาว 
39 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดสกลนคร สำนักงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดสกลนคร 
40 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดสกลนคร สำนักงานศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดสกลนคร 
41 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองลาด อ.เมือง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองลาด อ.เมือง 
42 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก อ.เจริญศิลป์ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก อ.เจริญศิลป์ 
43 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก อ.เจริญศิลป์ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก อ.เจริญศิลป์ 
44 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
45 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2560 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร 
46 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก อ.เจริญศิลป์ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก อ.เจริญศิลป์ 
47 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลโคกภู อ.ภูพาน สำนักงานเทศบาลตำบลโคกภู อ.ภูพาน 
48 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดสกลนคร สำนักงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดสกลนคร 
49 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดสกลนคร สำนักงานศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดสกลนคร 
50 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร 
51 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร 
52 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 เทศบาลตำบลโคกภู อ.ภูพาน สำนักงานเทศบาลตำบลโคกภู อ.ภูพาน 
53 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 เทศบาลตำบลส่องดาวหนองแดง อ.ส่องดาว สำนักงานเทศบาลตำบลส่องดาวหนองแดง อ.ส่องดาว 
54 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 เทศบาลตำบลหนองลาด อ.เมือง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองลาด อ.เมือง 
55 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
56 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร สำนักงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดสกลนคร 
57 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดสกลนคร สำนักงานศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดสกลนคร 
58 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร 
59 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 สหกรณ์จังหวัดสกลนคร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร 
60 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 สำนักงานเทศบาลตำบลโคกภู สำนักงานเทศบาลตำบลโคกภู อ.ภูพาน 
61 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร 
62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดสกลนคร สำนักงานศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดสกลนคร 
63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1- ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง - 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 (3) ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลเชิงสถิติ 
2(3) รายงานการขอซื้อขอจ้าง 
3 (3.1) ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลเชิงสถิติ 
4 (3.2) ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลเชิงสถิติ 
5 (3.3) ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลเชิงสถิติ 
6 (4) ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ 
7(5) สรุปผลการจัดหาพัสดุ 
8 (5)หลักเกณฑ์หรือขั้นตอนแก้ไข 
9 (6) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
10(6) รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบประมาณ และรายงานการประเมินผลการจัดหาพัสดุตามแผนในแต่ละปีงบประมาณ 
11ข้อ 1(4)ประกาศขายทอดตลาดบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร-หลังเก่า 
12 ข้อ 1(4)ประกาศขายทอดตลาดบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (หลังเก่า) 
13 ข้อ 1(4)ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง การขอยทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ 
14 ข้อ 1(4)ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร เรื่อง ขอเช่าที่ดินราชพัสดุ 
15 ข้อ 5(1) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย 
16 ข้อ 5(1)รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
17 ข้อ 5(2) บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดสำนักงานจังหวัดสกลนคร 
18 ข้อ 5(2) บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานจังหวัดสกลนคร 
19 ข้อ 5(2) ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร) 
20 ข้อ 5(2) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร) 
21ข่าวประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง 
22 คู่มือการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
23 คู่มือการดำเนินการแก้ไขปัญหาการร้องทุกข์/ร้องเรียน ศูนย์ดำรงธรรม 
24 สถิติการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
25 การประะกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2564” และการประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส สกลนครใสสะอาด 2564” 
26ข้อ 3(1) โครงสร้างของจังหวัดสกลนคร 
27 ข้อ 3(2) วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน 
28 ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
29อำนาจหน้าที่ของจังหวัด  
30 (2) โครงสร้างบทบาทหน้าที่้ของศูนย์ดำรงธรรม 
31 การประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2565” และการประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส สกลนครใสสะอาด 2565” 
32 ข้อ 1(1)การใช้ที่ราชพัสดุไปจัดหาประโยชน์ และการจัดเก็บเงินไว้เพื่อบูรณะทรัพย์สิน 
33 ข้อ 2(2) คู่มือให้บริการศูนย์ดำรงธรรม 
34 ข้อ 2(3) สถิติการให้บริการประชาชน : สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 
35 ข้อ 2(4) ผลประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชน : ความเชื่อมั่นและไม่เชื่อมั่นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ 
36 ข้อ 2(5) ขั้นตอนการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรม 
37 ข้อ 3(3) แผนพัฒนาจังหวัด2566 -2570 
38 ข้อ 3(6)สรุปโครงการตามกรอบการจัดสรรงบประมาณราย2564 
39 ข้อ 3(6)สรุปโครงการตามกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 2563 
40 ข้อ 3(6)สรุปโครงการตามกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 
41 ข้อ 4 (1) แผนงานโครงการและงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน 2561 
42 ข้อ 4(3) สรุปโครงการตามกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 2561 
43 ข้อ 4(3) สรุปโครงการตามกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 2562 
44 ข้อ 4(3) สรุปโครงการตามกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 2563 
45 ข้อ 4(3) สรุปโครงการตามกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 2564 
46 ข้อ 4(3) สรุปโครงการตามกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 2565 
47 ข้อ 5(2)รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการทดสอบความรู้และความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 
48 ข้อ 5(5)หลักเกณธ์ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
49 ข้อ 6(2)กฎบัตรการตรวจสอบภายใน จังหวัดสกลนคร ประจำปี พ.ศ. 2564 
50 ข้อ 6(2)กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปี 2565 
51 ข้อ 6(2)กฎบัตรการตรวจสอบภายในประจำปี 2563 
52 ข้อ 6(2)กรอบคุณธรรม หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดสกลนคร ประจำปี พ.ศ. 2564 
53 ข้อ 6(2)กรอบคุณธรรมในหน่อยงานจังหวัดสกลนคร 2563 
54 ข้อ 6(2)กรอบคุณธรรมหน่วยตรวจสอบภายใน ปี 2565 
55 ข้อ 6(2)แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
56 ข้อ 6(2)แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
57 ข้อ 6(2)แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2565 
58 ข้อ 6(2)แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว 2565 - 2567 
59 ข้อ 6(2)แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
60 ข้อ 6(2)แผนการตรวจสอบภายในระยะยาวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 - 2564 
61 ข้อ 1(1) กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการ 
62 ข้อ 1(1) กฎระเบียบ : พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
63 ข้อ 1(1) กฏ พัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุที่รัฐต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนุน 
64 ข้อ 1(3) รายงานงบลงทุนของจังหวัดสกลนคร ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 
65 ข้อ 1(3) รายงานงบลงทุนของจังหวัดสกลนคร ประจำเดือนเมษายน 2565 
66 ข้อ 1(5) ผลการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการหรือรายการ 
67 ข้อ 1(8) รายงานการตรวจสอบของ สตง. 
68 ข้อ 2(1) หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการบริการประชาชนของหน่วยงานรวมทั้งระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
69 ข้อ 2(1) หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการบริการประชาชนของหน่วยงานรวมทั้งระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
70 ข้อ 2(3) สถิติการให้บริการประชาชน : สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 2565 
71 ข้อ 2(7) รายงานผลการให้บริการโดยผู้ตรวจสอบภายใน 
72 ข้อ 4 (4) รายงานตรวขสอบการเงินการเงินสำหรับปี2564 
73 ข้อ 4(3) รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
74 ข้อ 6 (1)หลักเกณฑ์และตัวชี้วัด แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร 
75 ข้อ 6(2) รายงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
76 ข้อ 6(3) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
77 ข้อ1(4) ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างเหมาทำความสะอาด 
78 ข้อ1(4) ประกาศผู้ชนะโครงการบำรงลิฟต์ 
79 ข้อ1(7) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2564 
80 ข้อ 1 (1) พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 
81 ข้อ 1(5) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนพฤษภาคม 2565 
82 ข้อ 1(5) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนเมษายน 2565 
83 ข้อ 2(6) รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน 
84 ข้อ 3(4) ประมวลจริยธรรมข้าวราชการพลเรือน 
85 ข้อ 3(4) ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม 
86 ข้อ 3(5) คู่มือการปฏิบัติงานตาม (4) : คู่มือการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
87 ข้อ 4 (1) แผนพัฒนาจังหวัด 2561-2565 
88 ข้อ 4 (5) รายงานการตรวจสอบของ สตง. 
89 ข้อ 5(1)รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการสำนักงานจังหวัดสกลนคร 
90 ข้อ 5(3) มาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
91 ข้อ 5(4) หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษ : หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ของสำนักงาน ก.พ. 
92 ข้อ 5(4) อัตราร้อยละของฐานที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการขึ้นเงินเดือน 
93 ข้อ 5(6) ข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2565 
94 ข้อ 6(4) รายงานการตรวจสอบของ สตง. 
95 ข้อ 4(2) ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์การใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ : แบบจัดทำแผน/รายงานผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
96 ข้อ 1(3) ประกาศราคาจ้างเหมาและทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดสกลนคร และพื้นที่โดยรอบ ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566 
97 ข้อ 1(3) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทาสีผนังภายนอกอาคารศาลากลางจังหวัดสกลนคร 
98 ข้อ 1(3) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
99 ข้อ 1(5) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนกรกฏาคม 2565 
100 ข้อ 1(5) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนกันยายน 2565 
101 ข้อ 1(5) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนมิถุนายน 2565 
102 ข้อ 1(5) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนสิงหาคม 2565 

สัญญาอื่นๆ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1- ไม่มีข้อมูล - 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1- ไม่มีข้อมูล - 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1- ไม่มีข้อมูล - 
2สกลนคร เผยปี 64 รับการประเมิน ITA ได้คะแนนเป็นอันดับที่ 5 ของประเทศ พร้อมตั้งเป้ายกระดับผลการประเมินให้สูงยิ่งขึ้น 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ประกาศขายทอดตลาดบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (หลังเก่า) 
2รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซือสั่งจ้างซ่อมบำรุงลิฟต์ 
3รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อหรือจ้าง บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร จำนวน 2 หลัง