พิมพ์  

โครงสร้างองค์กร ม.7 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ดัชนีรวม 
2 ดัชนีรวม 
3 โครงสร้างองค์กร 
4โครงสร้างการบริหารงาน 

อำนาจหน้าที่ ม.7 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1อำนาจหน้าที่ของจังหวัด 
2 อำนาจหน้าที่ 

สถานที่ติดต่อ ม.7 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
2ประวัติความเป็นมา 
3ประวัติความเป็นมา 
4 ผู้บริหาร 
5 สถานทีติดต่อ ม.7 (3) 
6 สถานที่ติดต่อ 

กฎ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 
2 การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539 
3 การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2549 
4 การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 
5 การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
6 ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 01 พระราชบัญญัติ 
7 ความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 01 พระราชบัญญัติ 
8 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2532 
9 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2533 
10 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534 
11 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2548 
12 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550 
13 มติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 
14 มติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 
15 หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการปฏบัติราชการ 
16กำหนดอัตราความเร็วของรถในทาง ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
17ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร พ.ศ. ๒๕๖๐ 
18กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ แนวทาง ที่เกี่ยวข้อง