โปรดเลือกหมวดหมู่ที่ต้องการ
  • โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563
  • โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  • แผนปฏิบัติการดิจิทัล จังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2563 - 2565
  • สรุปโครงการตามกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 2563
  • สรุปโครงการตามกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 2564
  • สรุปโครงการตามกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565
  • - ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -