ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
���������������������������.��������������������������������������������������������������������������������� ���������.���������������������������������������������������������������

1 = พึงพอใจมาก2 = พึงพอใจ3 = ควรปรับปรุง
พ.ศ. 2560
(1 ราย)
1 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
พ.ศ. 2561
(3 ราย)
1 (33%) 2 (67%) 0 (0%)
พ.ศ. 2562
(59 ราย)
52 (88%) 7 (12%) 0 (0%)
พ.ศ. 2563
(33 ราย)
25 (76%) 8 (24%) 0 (0%)
พ.ศ. 2564
(28 ราย)
18 (64%) 10 (36%) 0 (0%)