ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
������������������.��������������������������������������������������������������������������������� ���������.������������������������������������������������������

1 = พึงพอใจมาก2 = พึงพอใจ3 = ควรปรับปรุง
พ.ศ. 2560
(3 ราย)
3 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
พ.ศ. 2561
(10 ราย)
9 (90%) 1 (10%) 0 (0%)
พ.ศ. 2562
(2 ราย)
2 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
พ.ศ. 2563
(33 ราย)
33 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
พ.ศ. 2564
(42 ราย)
41 (98%) 1 (2%) 0 (0%)