ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปประเด็นคำวินิจฉัยของ คกก.วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน กพ64
วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
คำสั่งคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สพฉ
วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
ซักซ้อมแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.2540
วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562
อ่านต่อ ...
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมขอสำเนาข้อมูลข่าวสาร
วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
อ่านต่อ ...
แนวทางการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ตามสำนัำงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักปลัดนายกรัฐมนตรี
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด