ข่าวประชาสัมพันธ์
นักเรียนจากโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมมาขอคำแนะนำและวิธีการเลี้ยงไส้เดือนดิน เพื่อกำจัดขยะอินทรีย์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการทำโครงงานวิจัยของนักเรียน โดยมีเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดให้การต้อนรับ และให้คำแนะนำพร้อมวิธีการเลี้ยงไส้เดือนดินทุกขั้นตอน
วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลงพร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ฯ เจ้าหน้าที่เทศบาล ฯ ผู้ใหญ่บ้านโนนสว่าง และชาวบ้านโนนสว่าง ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส. ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า กวาดขยะ เก็บขยะ และใช้รถขุดหน้าตักหลังปรับพื้นที่ไหล่ถนน เพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภู
วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลงนำทีมงานเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมนำรถดับเพลิงเอนกประสงค์บรรทุกน้ำเพื่อล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลฯ เพื่อให้ตลาดสดเทศบาลฯมีความสะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลัก
วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลงพร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ อสม.บ้านหนองสิม ผู้ใหญ่บ้านหนองสิม และชาวบ้านหนองสิม ร่วมกิจกรรม 5 ส. ตัดหญ้า เก็บขยะ บริเวณบ้านหนองสิม เพื่อพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านหนองสิมให้สะอาด น่าอยู่ น่ามอง
วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
ประกาศเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรื่อง ให้เช่าอาคารตลาดสด/ห้องน้ำตลาดสดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564
ขอเชิญผู้มีความประสงค์เข้าร่วมประมูลสิทธิการเช่าตลาดสดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง โดยกำหนดระยะเวลาให้เช่า 1 ปี รายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขตามประกาศที่แนบนี้ เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด