ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
วันศุกร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม นำโดย นายชาญวิชญ์ สิริสุนทรานนท์ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๖๖ รูป ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ จังหวัดสมุทรสงคราม จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นายคันฉัตร ตันเสถียร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา” ณ บริเวณคลองถนน ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา พร้อมด้วย รอง ผอ. รมน. จังหวัดสมุทรสงคราม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด นายอำเภออัมพวา แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด กิจกรรมประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ที่จังหวัดสมุทรสงครามจัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และแสดงออกถึงการทำความดีให้แก่สังคมส่วนรวมและประเทศชาติ โดยกิจกรรมจัดขึ้นบริเวณคลองถนน ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา เป็นคลองขุดเชื่อมต่อระหว่าง คลองบางแค และคลองวัดประดู่ ขนานไปตามแนวทางหลวงหมายเลข 3093 มีความยาวประมาณ 4 กิโลเมตร โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนำโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมทางหลวงชนบท อำเภออัมพวา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม และกำลังสนับสนุนจากมณฑลทหารบกที่ ๑๖ เรือนจำกลางจังหวัดสมุทรสงคราม การประปาส่วนภูมิภาค กองบูรณะและบำรุงรักษา กรมโยธาธิการและผังเมือง บริษัทสิ้มพงษ์พันธ์ บริษัทบางน้อยสถาปัตย์ และหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงประชาชนในพื้นที่ ทำให้กิจกรรมสำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี อ่านต่อ ...
กิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี ๒๕๖๐
วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
วันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม นำโดย นายชาญวิชญ์ สิริสุนทรานนท์ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมกันจัดกิจกรรมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงพระราชทาน พระอนุญาตให้วันที่ ๔ กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย และในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชันษาครบ ๖๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสุขอนามัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของสถานที่ราชการ ให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้ารับบริการ อ่านต่อ ...
ประชุมชี้แจงผังเมืองรวมที่ประกาศใช้บังคับใหม่ในท้องที่จังหวัดสมุทรสงคราม
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560
วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม จัดการประชุมเพื่อชี้แจงผังเมืองรวมที่ประกาศบังคับใช้ใหม่ในท้องที่จังหวัดสมุทรสงคราม ได้แก่ ผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. ๒๕๖๐ และผังเมืองรวมเมืองอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. ๒๕๖๐ นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ หอประชุมอำเภอบางคนที โดยมีคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสงคราม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอบางคนที ผู้นำชุมชน เข้าร่วมในการประชุม โดยมีวิทยากรจากสำนักผังประเทศและผังภาค สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร สำนักวิศวกรรมการผังเมือง กองนิติการ และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม ผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ ใช้บังคับครอบคลุมเฉพาะท้องที่อำเภอบางคนที เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ยังไม่มีการประกาศใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม มีการกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินไว้ ๓ ประเภท อ่านต่อ ...
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในระดับพื้นที่อำเภอ เรื่อง การจัดทำผังจังหวัดสมุทรสงคราม
วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560
วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายนิคม มณีจันทร์ นายอำเภอบางคนที เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในระดับพื้นที่อำเภอเรื่องการจัดทำผังจังหวัดสมุทรสงคราม ณ บ้านทิพย์สวนทอง รีสอร์ท อำเภอบางคนที โดยสำนักผังประเทศและผังภาค ร่วมกับสถาบันพัฒนาบุคลกรด้านผังเมือง มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญบรรยาย ให้ความรู้ และการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นของประชาชนในประเด็นศักยภาพ ปัญหา และข้อจำกัดในพื้นที่ เพื่อประกอบการจัดทำผังเมืองรวมรูปแบบใหม่ โดยมีนางภาวดี ภูมรินทร์ นักวิเคราะห์ผังเมืองชำนาญการพิเศษ แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมการประชุม วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน นายอำเภออัมพวา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในระดับพื้นที่อำเภอเรื่องการจัดทำผังจังหวัดสมุทรสงคราม ณ โรงแรมอัมพวาน่านอน แอนด์ สปา อำเภออัมพวา วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายธีระ เหลียวสุธีร์ นายอำเภอเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในระดับพื้นที่อำเภอเรื่องการจัดทำผังจังหวัดสมุทรสงคราม ณ โรงแรมโคโค่วิว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด