ข่าวประชาสัมพันธ์
นโยบายด้านความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัยและการคุ้มครองสิ่ืงแวดล้อมทางทะเล ในการดำเนินการตามพันธกรณีขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ
วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 132/2563 เรื่อง นโยบายด้านความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัยและการคุ้มครองสิ่ืงแวดล้อมทางทะเล ในการดำเนินการตามพันธกรณีขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ เชื่อมโยง ...
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 123/2544 เรื่อง การบันทึกและการตรวจสอบระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ในเรือไทยและเรือชักธงต่างประเทศ
วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563
เล่ม 136 ตอนพิเศษ 296 ง ราชกิจจานุเบกษา 2 ธันวาคม 2562 อ่านต่อ ...
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 215/2562 เรื่อง ใบรับรองแรงงานประมง
วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563
เล่ม 136 ตอนพิเศษ 296 ง ราชกิจจานุเบกษา 2 ธันวาคม 2562 อ่านต่อ ...
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 216/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการกำหนดจำนวนแรงงานประมง สำหรับเรือกลประมง
วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563
เล่้ม 136 ตอนพิเศษ 296 ง ราชกิจจานุเบกษา 2 ธันวาคม 2562 อ่านต่อ ...
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 217/2562 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาตลงทำการในเรือการนับระยะเวลา และการขอใบรับรองการปฏิบัติงานในเรือ
วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563
เล่ม 136 ตอนพิเศษ 296 ง ราชกิจจานุเบกษา 2 ธันวาคม 2562 อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด