ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562
อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน
วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561
อ่านต่อ ...
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น
วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด