ข่าวประชาสัมพันธ์
ผวจ.สระบุรี (นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์) พร้อมลุย “ขจัดความยากจนภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง” ร่วมประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบ Video Conference System-VCS
วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบ Video Conference System-VCS โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะผู้บริหาร กระทรวงมหาดไทย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมราชบพิธ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบ Video Conference System-VCS และระบบ Video Steaming กระทรวงมหาดไทย โดยในวันนี้มีประเด็นสำคัญของการประชุมฯ ดังนี้ 1. พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงที่มาของการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำ พร้อมกับพัฒนาคนทุกช่วงวัย โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำข้อมูลจากระบบ TPMAP ไปดำเนินการ ร่วมกับภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ในการจัดทำแผนดำเนินการและแนวทางการพัฒนา ทั้งนี้ให้มีผู้แทนจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อให้ภาคีพัฒนาที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทางมาตรการ เพื่อมอบหมายให้ส่วนราชการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติและดำเนินการจัดทำแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำ รวมถึงประเด็นการพัฒนาคนทุกช่วงวัย โดยใช้ข้อมูลจากระบบ TPMAP 2. นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวถึงแนวทางการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบ TPMAP ด้วย 4 แนวทางการขับเคลื่อน ได้แก่ (1) เติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติและทุกพื้นที่ในประเทศ (2) ร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน หาเป้าหมายวิกฤติและเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) โดยใช้ระบบ TPMAP (3) ร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโดยใช้ระบบ TPMAP (4) ร่วมแก้ไขและพัฒนาเพื่อนำไปสู่ความยั่งยืน โดยใช้ระบบ TPMAP ทางด้านนายสุทธิพงศ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชนจะต้องเป็นแม่งานในการขับเคลื่อนและปลุกกระแสสังคม เพื่อให้เกิดการร่วมกันช่วยเหลือ และแก้ปัญหาความยากจนให้เกิดขึ้นได้จริง โดยจะต้องรายงานการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ ทุกระยะ เพื่อให้การแก้ไขปัญหา ทั้ง 5 มิติ และมิติอื่น ๆ ได้เกิดผลสำเร็จ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีข้อสั่งการรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ความว่า เป้าหมายในการแก้ปัญหา ข้อมูลในระบบ TPMAP ทั้ง 5 มิติ ได้แก่ ด้านสุขภาพ, ด้านความเป็นอยู่, ด้านการศึกษา, ด้านรายได้ และด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ รวมถึงมิติอื่นๆ ซึ่งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบเป้าหมายได้ โดยการนำข้อมูล TPMAP ไปตรวจสอบข้อมูลบุคคล/ครัวเรือน สังเคราะห์จำแนกประเภท โดยภายในเดือนพฤศจิกายน ให้มีการชี้แจงตัวชี้วัดกับทีมปฏิบัติการ และในเดือนธันวาคม ทีมระดับตำบลดำเนินการลงพื้นที่ ตรวจสอบข้อมูลฯ พอทราบปัญหาแล้วให้แก้ปัญหาระดับอำเภอให้ได้ โดยให้มีการบูรณาการหน่วยงานในระดับพื้นที่ช่วยเหลือเบื้องต้นตามสภาพปัญหาแก่บุคคล/ครัวเรือนเป้าหมาย ให้เสร็จสิ้นในระดับอำเภอ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนงาน/โครงการเพื่อแก้ไขปัญหา รวมถึงประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีการบูรณาการความช่วยเหลือด้วย ในการนี้ นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนายสมภพ สมิตะสิริ, นางอังคณา ชิตะติตติ ,นายเอกพร จุ้ยสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.จ) จังหวัดสระบุรี โดยมีนายสุริยา บุญเรืองยศศิริ พัฒนาการจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมรับฟังการประชุมมอบนโยบายฯ ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมมอบนโยบายฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี นำโดยนายสุริยา บุญเรืองยศศิริ พัฒนาการจังหวัดสระบุรี ในฐานะเลขานุการฯ ประสานพื้นที่ในอำเภอทุกอำเภอ พร้อมดำเนินการจัดทำชุดข้อมูลกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน เร่งนำส่งข้อมูลให้ระดับพื้นที่โดยเร็ว เพื่อให้ระดับพื้นที่/ตำบล ตรวจสอบข้อมูลครัวเรือน (Re X-ray) วิเคราะห์สภาพปัญหา และให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่/ตำบล และระดับอำเภอต้องบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด และแก้ไขปัญหาให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด #กรมการพัฒนาชุมชน #เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 #Change for good #สถานีข่าวCNSสระบุรี #มิตรภาพเริ่มต้นที่สระบุรี
พระเกจิสระบุรี จารอักขระมงคล หล่อพระพุทธรูปและเหรียญพระพุทธพัฒนปชานาถ เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี สถาปนากรมการพัฒนาชุมชน
วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
วันที่ 25 ตุลาคม 2564 นายสุริยา บุญเรืองยศศิริ พัฒนาการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนางงามตา สิงห์สูง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน นางสาวจันจิรา นาคภูมิ พัฒนาการอำเภอหนองแค และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี นำแผ่นทอง เงิน นาค มอบให้แก่พระเกจิ ของจังหวัดสระบุรี เพื่อลงอักขระเลขยันต์เป็นศิริมงคล ในการหล่อพระพุทธรูป และเหรียญพระพุทธพัฒนปชานาถ เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี สถาปนากรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระเกจิ 3 รูป ได้แก่ พระครูโสภณถิรคุณ (หลวงพ่อสุนทร จนฺทเถโร) เจ้าอาวาสวัดหนองสะเดา ต.หนองปลิง อ.หนองแค จ.สระบุรี พระครูสิทธิพิมล (หลวงพ่อจักษ์ จตฺตมโล) เจ้าอาวาสวัดซุ้ง ต.เมืองเก่า อ.เสาไห้ จ.สระบุรี พระครูอาคมสิทธิสุนทร (พระปลัดวิชัย ปฺญญาทีโป) เจ้าอาวาสวัดสันติวิหาร ต.โคกตูม อ.หนองแค จ.สระบุรี โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้สร้างพระพุทธรูปปางประทานพร เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน โดยได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามฯ ถวายพระนามว่า “พระพุทธพัฒนปชานาถ” อ่านว่า พระ-พุด-ทะ-พัด-ทะ-นะ-ปะ-ชา-นาด แปลว่า “พระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นที่พึ่งของประชาชนให้ประสบความเจริญ” อันเป็นพระพุทธรูปประจำวันจันทร์ จากการออกแบบของคุณสุรเดช ลิ้มพานิช (หมึก ท่าพระจันทร์) โดยมีการสร้างองค์พระบูชา จำนวน 3 ขนาด คือ 1) ขนาดสูง 75 นิ้ว จำนวน 14 องค์ เพื่อประจำกรมการพัฒนาชุมชน 1 องค์ ประจำศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน 11 แห่ง และวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน 1 แห่ง 2) ขนาดสูง 24 นิ้ว สำหรับบูชาบนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และอำเภอ รวม 898 องค์ 3) ขนาดสูง 16 นิ้ว และ เหรียญพระพุทธพัฒนปชานาถ เนื้อทองคำ เนื้อเงิน เนื้อนวะกลับดำ เนื้อทองแดง และเนื้อทองเหลือง ในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 เวลา 07.30 น. ณ วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมี สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
จังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 60 ปี 1 ตุลาคม 2564
วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นายพลวรรธน์ เทียนชัยมงคล ปลัดจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่เจ้าหน้าที่ขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร กรมการพัฒนาชุมชนดีเด่น เนื่องในวันสถาปนากรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 60 ปี 1 ตุลาคม 2564 โดยมีนายสุริยา บุญเรืองยศศิริ พัฒนาการจังหวัดสระบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของกิจกรรมฯ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน ทุกกลุ่มงาน นักวิชาการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี ร่วมกิจกรรมฯ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายดุรงค์ฤทธิ์ ศิริวัฒนพันธ์ นายอำเภอแก่งคอย ว่าที่ ร.ต. รุจ ศรีจักรโครต ผจก.ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2 นายสมชายฝันน้อย ผจก.แผนกบริหารศูนย์ปฏิบัติการเขต2 นายอัครภณ บรรพต กำนันตำบลชำผักแพว เข้าร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าวด้วย ณ ศูนย์ฝึกอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงชำผักแพว ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยมีวันนี้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมฯ ประกอบด้วย การทำบุญวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 60 ปี ,ฟังสาส์นจากอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน, มอบเกียรติบัตรแก่เจ้าหน้าที่ผู้ขับเคลื่อนค่านิยมองค์กรกรมการพัฒนาชุมชนดีเด่น, จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ทำความดี ด้วยหัวใจ ปลูกพืชผักสวนครัว พืชสมุนไพร และกิจกรรมสันทนาการ ซึ่งกิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 60 ปี 1 ตุลาคม 2564 จัดขึ้นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและสร้างการตระหนักรู้ สร้างความรักความสามัคคี ภายในองค์กร และประกาศเชิดชูเกียรติแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่ทำงานหนักมาโดยตลอด
สระบุรีปลื้ม : อพช. (นายสมคิด จันทมฤก) เปิดงาน OTOP Herb&Healthy สู้ภัยโควิด – 19 ด้วยวิถีภูมิปัญญาไทย
วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564
วันที่ 2 ตุลาคม 2564 นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดงาน “โครงการ OTOP Herb สู้ภัยโควิด – 19 ด้วยภูมิปัญญาไทย” พร้อมด้วย ดร.ศศิธร จันทมฤก ประธานชมรมแม่บ้านกรมการพัฒนาชุมชน นายนิวัติ น้อยผาง นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายเอกพร จุ้ยสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นายทรงพล วิชัยขัทคะ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน นายสุริยา บุญเรืองยศศิริ พัฒนาการจังหวัดสระบุรี นายสุรพล ท้าวพรหม ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี นายวรวิทย์ ยอแสง นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรี คณะผู้บริหาร ข้าราชการในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน และคุณนารีรัช อุทัยแสงสกุล ประธานชุมชนการท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถีบ้านพุแค ร่วมให้การต้อนรับโดยมีนายวรงค์ แสงเมือง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กล่าวรายงาน ณ ตลาดหัวปลี ศูนย์โอทอปคอมเพล็กซ์พุแค จังหวัดสระบุรี นายวรงค์ แสงเมือง ได้กล่าวรายงายการจัดงาน OTOP Herb สู้ภัยโควิด – 19 ด้วยภูมิปัญญาไทย ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ผลิต ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้า ตลอดจนเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย และประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาไทยด้านสมุนไพร รวมถึงเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้า OTOP และสร้างรายได้ให้กับชุมชน การจัดงาน OTOP Herb สู้ภัยโควิด – 19 ด้วยภูมิปัญญาไทย ในครั้งนี้ มีผู้ประกอบการ OTOP โดยมีผู้ประกอบการ OTOP ทั้ง 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1) ประเภทอาหาร 2) ประเภทเครื่องดื่ม 3) ของประดับของตกแต่งของที่ระลึก 4) เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 5) สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร เข้าร่วมจำนวน 120 ราย ซึ่งเป็นผู้ประกอบการจากจังหวัดสระบุรี และจังหวัดใกล้เคียง โดยกรมฯ ได้เลือกตลาดหัวปลีเป็นสถานที่จัดงานในครั้งนี้ เนื่องจากตลาดแห่งนี้เป็นตลาดที่ดำเนินการในรูปแบบของหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งเป็นศูนย์รวมของสินค้าชุมชน ครบทั้ง 4 ภาค เหมาะกับการแวะซื้อไปเป็นของขวัญ ของฝาก โดยตลาดแห่งนี้จะบริหารจัดการในรูปแบบของการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเพื่อให้คนในชุมชนได้มีแหล่งทำมาค้าขาย ที่มาจากความต้องการของคนในชุมชนเอง โดยเน้นคัดสรรแต่สินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน ที่น่าสนใจ ผลผลิตทางการเกษตรที่สดใหม่ ปลอดสารพิษ และสถานที่แห่งนี้มีความสวยงาม อุดมไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ พืชพันธุ์สมุนไพรหลากหลายชนิด จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 10 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 19.00 น. นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (อพช.) กล่าวว่า ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการ OTOP Herb สู้ภัยโควิด – 19 ด้วยภูมิปัญญาไทย ในวันนี้ การจัดงาน OTOP Herb สู้ภัยโควิด – 19 ด้วยภูมิปัญญาไทย นอกจากมุ่งช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แล้ว ช่วยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า OTOP และสร้างรายได้ให้กับชุมชนแล้ว ส่งผลให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดสระบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนนักท่องเที่ยวที่แวะเวียนมาเที่ยวตลาดหัวปลีแห่งนี้ ได้มีโอกาสเลือกซื้อสินค้าชุมชนที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นสินค้าจากฝีมือของพี่น้องในชุมชนที่มีคุณค่าแล้ว ยังเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้ดีขึ้น เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยเริ่มคลี่คลายลง กรมการพัฒนาชุมชน จึงให้ความสำคัญกับการจัดงาน เพื่อเป็นการเยียวยาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง ที่ไม่สามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านงานแสดงสินค้าต่างๆ ที่ถูกยกเลิกไปได้ และเพื่อให้ผู้ซื้อได้มีโอกาสพบปะและสนับสนุนผู้ประกอบการ OTOP อย่างต่อเนื่อง ภายใต้มาตรการการเฝ้าระวัง และควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด กรมการพัฒนาชุมชนคาดหวังว่าการจัดงานในครั้งนี้ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ตลอดจนสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ หลังจากพิธีเปิดเสร็จสิ้น อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้เดินตรวจเยี่ยมบริเวณสถานที่จัดงาน ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณแปลง โคก หนอง นา และมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในอำเภอชัยบาดาล โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว เป็นผู้แทนในการรับมอบ
จังหวัดสระบุรี เดินหน้าต่อเนื่อง จัดประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสู่เป้าหมาย ปี 2565 รุ่นที่ 2
วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564
วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสุริยา บุญเรืองยศศิริ พัฒนาการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 5-6 ตุลาคม 2564 พร้อมมอบแนวทางการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565โดยมีนางจิรพรรณ สุขชาญไชย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยพัฒนาการอำเภอ นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จำนวน 25 คน เข้าร่วมโครงการฯ ณ ห้องประชุมโรงเรียนโอทอป ศูนย์โอทอปคอมเพล็กซ์พุแค ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี การจัดประชุมในครั้งนี้ ได้จัดการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2564, รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 5-6 ตุลาคม 2564 และ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์พื่อส่งเสริมกระบวนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แปลงไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกระดับและมีเนื้อหาสาระสำคัญการบรรยายให้ความรู้ตามโครงการฯ ดังนี้ เนื้อหาการบรรยายวันที่ 1 ประกอบด้วย 1. แนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดย นายสุริยา บุญเรืองยศศิริ พัฒนาการจังหวัดสระบุรี 2. กฎหมายที่เกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดย พันตำรวจเอกไพบูลย์ เวกอรุณ ประธานชมรมทนายความอิสระ 3. แนวทางขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดย นายเชิดศักดิ์ ศรีเจริญ นักจัดการทั่วไป 4. การตรวจสอบและการควบคุมเอกสารทางการเงิน โดย นางสาวอรทัย เดชยศดี นักวิชาการบัญชีและการเงิน 5. ถามตอบ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ กระบวนการทำงาน เพื่อการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เนื้อหาการบรรยายวันที่ 2 ประกอบด้วย 1. มาตรการบริหารจัดการหนี้ค้าง โดย นางสาวสุภลักษณ์ เวกอรุณ นิติกร 2. การวิเคราะห์สถานการณ์หนี้ค้างชำระ/รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2564 โดย นายเชิดศักดิ์ ศรีเจริญ นักจัดการงานทั่วไป 3. การตัดรับชำระหนี้ การคำนวณดอกเบี้ยต่าง ๆ โดย นางสาวอรทัย เดชยศดี นักวิชาการบัญชีและการเงิน 4. ระบบการแจ้งเตือนออนไลน์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และการสรุปผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2564 โดย นางจิรพรรณ สุขชาญไชย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน 5. แนวทางการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565 พร้อมแลกเปลี่ยนปัญหา อุปกสรรค และแนวทางแก้ไข
... อ่านทั้งหมด