ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
PEA โคกขาม นำโดยนายคำรน หยดหยาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานร่วมกิจกรรม "PEA Zero Tolerance ชาว PEA ไม่ทนต่อการทุจริต"ประจำปี 2565 ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคกขาม (31/01/2565)
PEA โคกขาม นำโดยนายคำรน หยดหยาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานร่วมกิจกรรม วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคกขาม (05/12/2564)
PEA โคกขาม นำโดยนายคำรน หยดหยาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างในสังกัดร่วมกันจัดกิจกรรม csr บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล (02/12/2564)
PEA โคกขาม นำโดยนายคำรน หยดหยาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคกขาม (13/10/2564)
PEA โคกขาม โดยนายคำรน หยดหยาด เข้ารับมอบโล่และตรารับรองมาตาฐาน ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2564 (30/09/2564)
PEA โคกขาม นำโดยนายคำรน หยดหยาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานร่วมกิจกรรม CSR ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเนื่องในวันสถาปนา PEA ครบรอบ 61 ปี (28/09/2564)
PEA โคกขาม นำโดยนายคำรน หยดหยาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานร่วมจัดกิจกรรมเคารพธงชาติและประดับธงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (28/09/2564)
PEA โคกขาม นำโดยนายคำรน หยดหยาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมสรุปปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการจดหน่วยช่วงสถานการณ์โควิด ผ่าน Application Line (11/08/2564)
PEA โคกขาม นำโดย นายคำรน หยดหยาด ผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านโปรแกรม Webex เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ GIS ในแต่ละแผนก เพื่อให้ข้อมูลในระบบมีความถูกต้อง (10/08/2564)
PEA โคกขาม นำโดยนายคำรน หยดหยาด ผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Webex เพื่อติดตามผลดัชนีความสำเร็จและหน่วยสูญเสียให้เป็นไปตามเป้าหมาย (09/08/2564)