ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) (14/06/2562)
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน (23/08/2561)
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน (04/01/2560)
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (04/01/2560)