ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA = Integrity and transparency Assessment กรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ 2562 (25/11/2562)
ข้อมูลความพึงพอใจผู้ใช้บริการทางน้ำ (25/11/2562)
ข้อมูลความหนาแน่นผู้โดยสารทางน้ำ (สผง.) (25/11/2562)
ข้อมูลท่าเทียบเรือ (สผง.) (25/11/2562)
ข้อมูลปริมาณการขนส่งสินค้าทางน้ำ (สผง.) (25/11/2562)
แผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ICT) พ.ศ.2562-2565 กรมเจ้าท่า (25/11/2562)
รายงานประจำปี ข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารทางน้ำ (25/11/2562)