สถานที่ติดต่อ ม.7(3)
หน้าผลลัพธ์ » 1 |  2 |
ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบึงโขงหลง (25/07/2560)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 (03/07/2560)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งสุขาภิบาลบึงโขงหลง กิ่งอำเภอบึงโขงหลง อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2536 (03/07/2560)
พระราชบัญญํติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล (03/07/2560)