สถานที่ติดต่อ ม.7(3)
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
สถานที่ตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลบึงโขงหลง (19/07/2563)
การแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล ม.7 (3) (08/09/2560)
การแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ม.7 (3) (08/09/2560)
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ม.7 (3) (08/09/2560)
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล ม.7 (3) (08/09/2560)
แผนที่เทศบาล ม.7 (3) (08/09/2560)
รายงานการประชุมคณะกรรมการ คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ประจำปี 2560 (11/08/2560)
เทศบาลตำบลบึงโขงหลงจัดอบรมให้ความรู้และชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (09/08/2560)
ประกาศการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ/สถานที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสาร (25/07/2560)
ประกาศกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบึงโขงหลง (25/07/2560)