- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประกวดราคาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลประศุก (08/04/2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลประศุก (08/04/2563)
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถน้ำฯ (23/08/2562)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บ้านปลาไหล ตำบลประศุก (12/11/2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 5 บ้านบุ่งชีน้ำร้าย ตำบลประศุก (12/11/2561)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา