ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง หมู่ที่ ๓ (22/06/2563)
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมารตกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน (23/08/2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมด้วยโครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 ตำบลบ้านแป้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14/06/2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๕ บ้านบางจิก ตำบลบ้านแป้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (12/03/2561)
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สห.ถ.๒๓๐๐๑ สายบ้านบางจิก-บ้านบางชัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (05/01/2561)
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๕ บ้านบางจิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (05/01/2561)