กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลพลวงสองนาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี เป็นเทศบาลตำบลพลวงสองนาง (15/09/2560)
ประกาศเทศบาลตำบลพลวงสองนาง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการแจ้งขุดดินและถมดินตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 (01/10/2558)
สำเนาประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 (01/10/2558)
เทศบัญญัติ เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้บริการเครื่องชั่งชุมชนการเกษตรตำบลพลวงสองนาง พ.ศ.2554 (20/04/2554)
เทศบัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2554 (20/04/2554)
เทศบัญญัติ เรื่อง กิจการประปาเทศบาลตำบลพลวงสองนาง พ.ศ.2554 (20/04/2554)