สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่องการขนส่งสินค้าขาออกที่ทางรัฐบาลไทยขายให้กับรัฐบาลต่างประเทศและการขนส่งสินค้าเข้าของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ใช้เงินกู้จากต่างประเทศ (11/07/2562)
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่องการจ้างบริการขนส่งสินค้าเข้าทางเรือของ ร.ส.พ.และบริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด (11/07/2562)
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่องการจ้างบริการขนส่งสินค้าเข้าทางเรือขององค์การ ร.ส.พ. (11/07/2562)
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่องร่างข้อความที่จะใช้ในการแจ้งความประกวดราคาและใช้เป็นข้อสัญญาเพิ่มเติม (11/07/2562)
สำนักเลขาธิการและรัฐมนตรี เรื่องการปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือกิจการอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือภายในประเทศ (11/07/2562)