ระเบียบ
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
ระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยการปฏิบัติราชการสำหรับการชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ พ.ศ. 2565 (11/05/2565)
ระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการของเจ้าท่า เจ้าพนักงานออกใบอนุญาต และนายทะเบียนเรือ พ.ศ. 2564 (05/04/2565)
ระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยการกำหนดเขตการเดินเรือของเรือกลลำน้ำ เรือลำน้ำที่มิใช่เรือกล เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขตและเรือเดินทะเลที่มิใช่เรือกล ที่เดินภายในประเทศ พ.ศ. 2564 (14/02/2565)
ระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการอนุญาตให้บุคคลซึ่งสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศบรรทุกของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย พ.ศ. 2564 (14/02/2565)
ระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยการตรวจควบคุมเรือในฐานะรัฐเจ้าของเมืองท่า (Port State Control Inspection) พ.ศ. 2564 (09/09/2564)
ระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยการพิจารณาความประพฤติของผู้ทำการในเรือ พ.ศ. 2564 (09/09/2564)
ระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้อง สำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง พ.ศ. 2564 (29/07/2564)
ระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยการอนุญาตให้ซ่อมแซมสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ พ.ศ. 2564 (29/07/2564)
ระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุนในกิจการเรือ พ.ศ. 2563 (29/07/2564)
ระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองผู้ให้บริการจัดเก็บและบำบัดของเสียจากเรือ ประเภทขยะ และกากของเสียต่าง ๆ พ.ศ. 2558 (29/12/2563)