พระราชบัญญัติ
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 |
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลงิ้วราย อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร พ.ศ. 2529 [เพื่อประโยชน์แก่กรมเจ้าท่าในการสร้างสถานีขนส่งทางน้ำและกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับสถานี] (12/01/2564)
พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารของกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม เฉพาะที่เกี่ยวกับราชการขนส่งทางน้ำไปเป็นของกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2508 (12/01/2564)
พระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 16) พ.ศ.2550 (11/07/2562)
พระราชบัญญัติการเฉลี่ยความเสียหายทั่วไปจากภยันตรายในการเดินเรือ พ.ศ.2547 (11/07/2562)
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการกระทำอันเป็นโจรสลัด พ.ศ.2534 (11/07/2562)
พระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งและค่าเสียหายจากเรือโดนกัน (09/07/2562)
พระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ.2497 (09/07/2562)
พระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ.2522 (09/07/2562)
พระราชบัญญัติผ่อนผันการปฏิบัติตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ.2481 และ พ.ศ.2488 (09/07/2562)
พระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2517 (09/07/2562)