พระราชกฤษฎีกา
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
พระราชกฤษฎีกากำหนดวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ในกรมเจ้าท่า พุทธศักราช 2479 (07/01/2564)
พระราชกฤษฎีกากำหนดวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุตำแหน่งทีมีเหตุพิเศษในกรมเจ้าท่า พุทธศักราช 2577 (07/01/2564)
พระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการกรมเจ้าท่า ในกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2495 (07/01/2564)
พระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการกรมเจ้าท่า ในกระทรวงคมนาคม พุทธศักราช 2485 (07/01/2564)
พระราชกฤษฎีกาแบ่งท้องที่ของกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ออกเป็นเขต พ.ศ. 2508 (07/01/2564)
พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2508 (07/01/2564)
พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2517 (07/01/2564)
พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2537 (07/01/2564)
พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม พ.ศ.2527 (07/01/2564)
พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี เป็นกรมเจ้าท่า พ.ศ. 2552 (07/01/2564)