ประกาศ
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 65/2565 เรื่อง กำหนดหน้าที่นายเรือของเรือไทยที่พึงปฏิบัติตามข้อกำหนดในอนุสัญญาระหว่างประเทศ ว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล ค.ศ. 1974 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (11/05/2565)
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 72/2565 เรื่อง ขอให้เจ้าของเรือมาดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือในกรณีที่ใบอนุญาตใช้เรือสิ้นอายุ (11/05/2565)
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 88/2565 เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะ ซึ่งต้องเดินทางเข้ามาในน่านน้ำไทย เพื่อที่จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร สำหรับผู้มีสัญชาติไทย (11/05/2565)
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 16/2565 เรื่อง การย่อรายการการจดทะเบียนเรือไทยและการถอดถอนทะเบียนเรือไทยตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 (05/04/2565)
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 23/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์การนับระยะเวลาปฏิบัติงานในทะเลสำหรับการขอรับประกาศนียบัตรที่ออกตามหมวด 5 และ 6 รวมทั้งการต่ออายุประกาศนียบัตรที่ออกตามข้อบังคับกรมเจ้าท่าเกี่ยวกับการสอบความรู้ของผู้ทำการในเรือ พ.ศ. 2557 และวิธีการต่ออายุประกาศ (05/04/2565)
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 34/2565 เรื่อง มาตรการตรวจคัดกรองการเข้ารับการสอบและประเมินความรู้ความสามารถเพื่อขอรับประกาศนียบัตรของผู้ทำการในเรือ ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (05/04/2565)
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 5/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองของหลักสูตรฝึกอบรม (ระยะสั้น) ของคนประจำเรือ โดยสถานศึกษาฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองจากกรมเจ้าท่า (05/04/2565)
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2564 [กระทรวงคมนาคม กรมเจ้าท่า] (05/04/2565)
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2564 [พนักงานราชการ กระทรวงคมนาคม กรมเจ้าท่า] (05/04/2565)
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 241/2564 เรื่อง กำหนดให้ท่ารับส่งสินค้าและท่าเทียบเรือรายงานเกี่ยวกับสินค้าที่มีการขนถ่ายขึ้นลงเรือ (11/02/2565)