คำสั่งกรมเจ้าท่า
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
คำสั่งกรมเจ้าท่า ที่ 664/2564 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจ "เจ้าท่า" ตามมาตรา 52 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 (14/02/2565)
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 158/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับรองการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรม (ระยะสั้น) ของคนประจำเรือ โดยสถานศึกษาฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองจากกรมเจ้าท่าด้วยการสื่อสารแบบทางไกล หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (09/09/2564)
คำสั่งกรมเจ้าท่า ที่ 277/2564 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้ข้าราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานนำร่องและพนักงานราชการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญการนำร่อง สำนักนำร่องเป็น "เจ้าท่า"ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (16/08/2564)
คำสั่งกรมเจ้าท่า ที่ 1007/2529 เรื่อง มอบหมายอำนาจเจ้าท่าตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย [มอบอำนาจ "เจ้าท่า" ให้แก่สุขาภิบาลเกะสีชัง ในพื้นที่พิกัดที่กำหนด] (07/12/2563)
คำสั่งกรมเจ้าท่า ที่ 143/2556 เรื่อง มอบหมายอำนาจ "เจ้าท่า" ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (07/12/2563)
คำสั่งกรมเจ้าท่า ที่ 15/2530 เรื่อง มอบอำนาจเจ้าท่าตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย [ยกเลิกคำสั่งกรมเจ้าท่า ที่ 1007/2529 ฯ แก้ไขพื้นที่พิกัดที่มอบอำนาจ "เจ้าท่า" ให้แก่สุขาภิบาลเกะสีชัง] (07/12/2563)
คำสั่งกรมเจ้าท่า ที่ 151/2536 เรื่อง มอบหมายอำนาจ "เจ้าท่า" ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (07/12/2563)
คำสั่งกรมเจ้าท่า ที่ 156/2536 เรื่อง มอบหมายอำนาจ "เจ้าท่า" ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (07/12/2563)
คำสั่งกรมเจ้าท่า ที่ 157/2536 เรื่อง มอบหมายอำนาจ "เจ้าท่า" ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (07/12/2563)
คำสั่งกรมเจ้าท่า ที่ 177/2530 เรื่อง มอบหมายอำนาจ "เจ้าท่า" ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย [เรื่อง มอบหมายอำนาจ "เจ้าท่า" ให้แก่รองอธิบดี] (07/12/2563)