คำสั่งกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 |
คำสั่งกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ที่ 10/2547 เรื่องการขอรับใบอนุญาตใช้เรือสำหรับเรือที่เคยได้รับใบอนุญาตใช้เรือแล้ว (15/07/2562)
คำสั่งกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ที่ 11/2547 เรื่องการปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียนเรือ (15/07/2562)
คำสั่งกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ที่ 122/2547 เรื่องมอบอำนาจการบริหารจัดการโครงการที่ได้รับอนุมัติ (15/07/2562)
คำสั่งกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ที่ 185/2548 เรื่องมอบอำนาจ"เจ้าท่า"ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (15/07/2562)
คำสั่งกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ที่ 240/2552 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามแผน ปฏิบัติการป้องการแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือเชียงแสนแห่งที่ 2 จ.เชียงราย (15/07/2562)
คำสั่งกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ที่ 264/2547 เรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจเรือโดยสาร (15/07/2562)
คำสั่งกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ที่ 265/2547 เรื่องมอบอำนาจให้หัวหน้าสำนักงานการขนส่งทางน้ำสาขาในการพิจารณาอนุญาตปลูกสร้างสิ่งล้วงล้ำลำน้ำเพิ่มเติม (15/07/2562)
คำสั่งกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ที่ 270/2552 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลและกำหนดแนวทางในการพัฒนาและบริหารท่าเรือ (15/07/2562)
คำสั่งกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ที่ 276/2552 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเรือเดินประจำทาง (15/07/2562)
คำสั่งกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ที่ 291/2547 เรื่องมอบอำนาจ"เจ้าท่า"ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ (15/07/2562)