ข้อบังคับควบคุมการเดินเรือท้องถิ่น
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ข้อบังคับควบคุมการเดินเรือท้องถิ่นแห่งจังหวัดพิจิตร (ฉบับที่ 2) (10/07/2562)
ประกาศกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ที่ 108/2547 เรื่องการจัดทำบันทึกประวัติเรือต่อเนื่อง (Continuous Synopsis Record) (10/07/2562)
ประกาศกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ที่ 23/2548 เรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมการขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ (10/07/2562)