ข้อบังคับกรมเจ้าท่า
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 |
ข้อบังคับกรมเจ้าท่า เกี่ยวกับการสอบความรู้ผู้ทำการในเรือเดินทะเลใกล้ฝั่ง และเรือเดินทะเลระหว่างประเทศ พ.ศ. 2565 (05/04/2565)
ข้อบังคับกรมเจ้าท่า เกี่ยวกับการสอบความรู้ของผู้ทำการในเรือลำเลียง พ.ศ. ๒๕๖๓ (11/08/2564)
ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยการกำหนดประเภทการใช้เรือสำหรับเรือทั่วไปที่มิใช่เรือประมง เรือขนถ่ายสัตว์น้ำ หรือเรือสนับสนุนการประมง พ.ศ. 2561 (29/12/2563)
ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยการกำหนดประเภทการใช้เรือสำหรับเรือประมง เรือขนถ่ายสัตว์น้ำ หรือเรือสนับสนุนการประมง พ.ศ. 2561 (29/12/2563)
ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยการควบคุมการเดินเรือในแม่น้ำโขง เขตอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2555 (29/12/2563)
ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยการฝึกอบรม การสอบความรู้และการออกประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือ พ.ศ. 2541 (29/12/2563)
ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยการสอบความรู้ผู้ทำการในเรือ พ.ศ. 2533 (29/12/2563)
ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และค่าธรรมเนียมการตรวจและการออกใบสำคัญรับรองการตรวจเรือ เพื่ออนุญาตให้ใช้เรือและใบสำคัญแสดงการตรวจเรือเพื่อจดทะเบียนเรือไทยสำหรับเรือเดินทะเลเฉพาะเขตและเดินชายแดน พ.ศ. 2561 (29/12/2563)
ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และค่าธรรมเนียมการตรวจและการออกใบสำคัญรับรองการตรวจเรือเพื่ออนุญาตให้ใช้เรือ และใบสำคัญแสดงการตรวจเรือเพื่อจดทะเบียนเรือไทย สำหรับเรือขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า พ.ศ. 2563 (29/12/2563)
ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับมาตรฐานที่พักอาศัยบนเรือประมง พ.ศ. 2563 (29/12/2563)