มติ ครม. ประจำปี 2559
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
เรื่อง แผนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและนํ้าตาลทรายทั้งระบบ (11/10/2559)
เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง โครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร (05/07/2559)
เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยการจดทะเบียนสถาบันชาวไร่อ้อย และ รายงานสรุปผลดำเนินงานการกำกับดูแลการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยในฤดูการผลิต ปี 2556/2557 (18/11/2557)