- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
เรื่อง แผนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและนํ้าตาลทรายทั้งระบบ (11/10/2559)
เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง โครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร (05/07/2559)
เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยการจดทะเบียนสถาบันชาวไร่อ้อย และ รายงานสรุปผลดำเนินงานการกำกับดูแลการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยในฤดูการผลิต ปี 2556/2557 (18/11/2557)
เรื่อง การให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยในฤดูการผลิตปี 2555/2556 (19/03/2556)
เรื่อง การกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้นฤดูการผลิต ปี 2555/2556 (12/02/2556)
เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงการยายสถานที่ตั้ง หรือการขอนํากําลังการผลิตไป ตั้งที่ใหม่และขยายกําลังการผลิต (01/03/2554)
เรื่อง การขอรับสิทธิซื้อน้ำตาลทรายโควตา ค. ของบริษัทผู้ผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก ปี 2554 (01/03/2554)
เรือง ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย