แผนงาน โครงการ งบประมาณ มาตรา 9 (3)
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ กรมการพัฒนาชุมชน (20/04/2565)
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการราชการ ระยะ 3 ปี ของกรมการพัฒนาชุมชน (พ.ศ.2563-2565) (20/04/2565)
สรุปแผน-ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาส ประจำปี 2564 (20/07/2564)
แผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 (23/06/2564)
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2562 (01/07/2563)
แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2563 ของกรมการพัฒนาชุมชน (01/07/2563)
แผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2560 - 2564 (01/07/2563)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 (01/07/2563)
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2563 (ไตรมาส 1 – 2) (01/07/2563)
รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563 (01/04/2563)