- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  9 | 10 | หน้าถัดไป
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (18/10/2562)
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ ของแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (16/10/2562)
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (16/10/2562)
รายละเอียดแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (16/10/2562)
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โอนครั้งที่ 16 (24/09/2562)
คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 (18/09/2562)
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (18/09/2562)
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (18/09/2562)
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563 (18/09/2562)
ประกาศอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โอนครั้งที่ 15 (16/09/2562)