- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โอนครั้งที่ 6 (31/03/2563)
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โอนครั้งที่ 5 (27/02/2563)
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 (05/02/2563)
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โอนครั้งที่ 4 (05/02/2563)
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) (28/01/2563)
ประกาศอนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562 (13/01/2563)
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โอนครั้งที่ 3 (12/12/2562)
การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โอนครั้งที่ 2 (28/11/2562)
ประกาศอนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 (15/11/2562)
การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โอนครั้งที่ 1 (31/10/2562)