- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โอนครั้งที่ 3 (12/12/2562)
การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โอนครั้งที่ 2 (28/11/2562)
ประกาศอนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 (15/11/2562)
การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โอนครั้งที่ 1 (31/10/2562)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (18/10/2562)
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ ของแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (16/10/2562)
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (16/10/2562)
รายละเอียดแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (16/10/2562)
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โอนครั้งที่ 16 (24/09/2562)
คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 (18/09/2562)