- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 |  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ประกาศอนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ครั้งที่ 2/2565 (11/01/2565)
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โอนครั้งที่ 2 (30/12/2564)
ประกาศอนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ครั้งที่ 1/2565 (28/12/2564)
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โอนครั้งที่ 1 (09/12/2564)
บัญชีแผนดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (25/10/2564)
ประกาศใช้แผนแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (25/10/2564)
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โอนครั้งที่ 15 (21/09/2564)
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 (03/09/2564)
ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ครั้งที่ 5/2564 (03/09/2564)
ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ครั้งที่ 4/2564 (03/09/2564)