- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » หน้าที่แล้ว 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  19 |
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 (27/10/2559)
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 โอนครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 (27/10/2559)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 (01/10/2559)
แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลบึงโขงหลง (พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) (08/03/2559)
การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (25/12/2558)
แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลบึงโขงหลง (พ.ศ.2554-2556) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (06/07/2553)
แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลบึงโขงหลง (พ.ศ.2550-2552) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 (05/03/2550)