- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » หน้าที่แล้ว 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  17 | 18 |
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 (27/01/2560)
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 (19/12/2559)
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 โอนครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 (19/12/2559)
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 โอนครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 (28/11/2559)
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 โอนครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 (17/11/2559)
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 (27/10/2559)
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 โอนครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 (27/10/2559)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 (01/10/2559)
แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลบึงโขงหลง (พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) (08/03/2559)
การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (25/12/2558)