- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » หน้าที่แล้ว 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  17 | 18 | 19 |
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) (02/08/2560)
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) (01/08/2560)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560 - 2563) (01/08/2560)
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) (30/07/2560)
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 โอนครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 (27/07/2560)
การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 โอนครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 (30/05/2560)
การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 โอนครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 (29/05/2560)
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2560 (20/04/2560)
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 โอนครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 (20/04/2560)
การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ครั้งที่ 1/2560 (12/04/2560)